اجرای وال پست

دستورالعمل اجرای وال پست

  • اجرای وال پست ها به منظورحفاظت دیوارها در مقابله با بارهای جانبی وارده می باشد.
  • وال پست ها به مهارهای u شکل جهت قرارگیری دیوار اطلاق می شود.
  • این وال پست ها به صورت زیر اجرا میگردد:
  1. اجرای پروفیل
  2. اجرای نبشی
  3. اجرای ناودانی

-اجرای پروفیل: اجرای این گروه از وال پست ها جهت جداکردن عملکرد سازه از دیوار با حداقل ابعاد پروفیل ۶۰ انجام می پذیرد.

-اجرای ناودانی: جهت اجرای این نوع وال پست حداقل ضخامت لازم جهت اجرای ناودانی سردنورد باید ۲mm باشد.

لازم به ذکر است، نوع، ابعاد و چگونگی قرارگیری وال پست در هر سازه به صورت خاص و با نظر طراح انجام می گردد.اما این مقادیراز ابعاد ذکر شده در (راهنمایی طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ایی ) کمتر نباید باشد.

-اجرای نبشی: به روش اتصال دو نبشی یا بست های میلگرد مورب و یا بست های ورقی موازی هم اطلاق میگردد.

در صورت استفاده از میلگرد در ساخت وال پست یا نبشی باید توجه داشت که به هیچ عنوان طول گام دو میلگرد از ۳۰ سانتی متر تجاوز نکند. همچنین در صورت استفاده از ورق آهنی فاصله اکس به اکس دو ورق از ۳۰ سانتی متر بیشتر نشود.

در ساختمان های بتنی جهت نصب وال پست از صفحات نصب در کف و سقف استفاده می شود.

لازم به ذکراست در صورت استفاده از ورق مدفون در سازه بتنی نیازی به استفاده از ورق جداگانه جهت نصب وال پست نیست.

در ساختمانهای فولادی جهت نصب وال پست در کف ، از صفحات نصب و جهت اتصال به سقف از نبشی یا پروفیل جهت انجام اتصال کشویی استفاده می شود.

ابتدا اقدام به جایگزاری صفحات ( جایگذاری با استفاده از تفنگ هیلتی و یا مهار مکانیکی) بر اساس نقشه و نصب آنها با انکر بولت و یا رول بولت برروی کف و سقف می کنیم.

لازم به ذکر است مقادیر حداقلی نیروی برشی و کششی چهارمکانیکی با نظر طراح تعیین می شود ولی این مقادیر برای نیروی برشی از ۵۰۰ kg/cm  کمتر نباشد.

پس از نصب صفحه، وال پست ها باید به صورت شاقول و هم راستا با خطوط نقشه بردار و طبق نقشه به صفحه متصل شوند.

اتصال به صفحه کف باید به صورت گیردار به صفحه سقف به صورت مفصلی، باشد اتصال به سقف مفصلی، در جهت صفحه به سمت دیوار آزاد و به جهت عمود بر صفحه و خارج از صفحه دیوار مقید باشد.(اتصال کشویی)

اتصال گیردار به صفحه به صورت تمام جوش و اتصال به سقف توسط بست های گوشواره ایی ۵*۱۰ یا نبشی ۵۰*۵۰ به طول ۱۰ سانتیمتر باشد.

اجرای وال پست به جهت قراردادن دیوار در یک فریم و جداکردن عملکرد سازه از دیوار الزامی است.

همچنین برای دیوارهای با طول بیش از ۶ متر، اجرای وال پست میانقاب عمودی و برای دیوارهای با ارتفاع بیش از ۳ متر، اجرای وال پست میانقاب افقی الزامی است.

در محل اتصال دیوار به دیوار و بر اساس بند ۳-۲-۲ و به دلیل امکان بروز تنش های کششی در درون صفحه از بست های فلزی L  شکل رادیکالی و یا از وال پست های قائم در محل اتصال دو دیوار جهت جداسازی آنها از یکدیگر استفاده شود.

استفاده از وال پست افقی بالای دیوارها الزامی است.

همچنین در بازشوهای با عرض بیش از ۲٫۵ متر استفاده در وال پست کنار بازشوها و به عنوان نعل درگاه الزامی است.

استفاده از وال پست در بازشوهای با عرض کمتر از ۲٫۵ متر توصیه می شود.

همچنین جهت اتصال وال پست افقی به قائم از بست های هم عرض با وال پست ها با اتصال جوشی استفاده میشود.

لازم به ذکراست در محل تقاطع های L شکل و یا T شکل دیوار ،از وال پست جهت جداسازی دیوار استفاده میشود. این به معنای قرارگیری تمامی دیوار ها در قاب مجزاست.

طراحی وال پست ها به اساس مشخصات ظاهری دیوار و نیروهای جانبی وارده بر آن صورت می گیرد. مشخصات ظاهری شامل ارتفاع، تراز، طول دهانه و ضخامت دیوار است.

لازم به ذکر است که فاصله وال پست های عمودی از المان سازه ی عمود باید بیشتر از حداکثر کمانش مجاز طراحی و فاصله وال پست های افقی از المان افقی سازه باید بیشتر از حداکثر خیز مجاز طراحی باشد.