هبلکس

    در ایران با نام های هبلکس،بلوک گازی،سیپورکس  و حتی بلوک گچی شناخته میشود.