ملات اندود آستر

جهت زیرسازی نمای داخلی و خارجی ساختمان بر روی کلیه سطوح