ملات عایق رطوبت

ملات عایق رطوبتی بر پایه سیمان طراحی و تولید می شود و به عنوان پوشش استخرهای ذخیره آب و پساب و محیط های مرطوب مانند زیرزمین،ساختمان ها بکار میرود.