گروت صنعتی منبسط شونده

گروت صنعتی در زیر صفحه ستون ها،آنکربلت ها،نصب ریل ماشین آلات ،برینگ پل ها،بلت ها،ریل ها و حایل ها استفاده میشود.