همزن

با اتصال این دستگاه به دریل صنعتی برای هم زدن چسب به جهت ایجاد خمیر و چسب مناسب و حل شدن کامل و درست چسب در آب استفاده میشود.