ملات خودترازشونده

برای هم سطح کردن سطوح اقلی در ضخامت های پایین