ماله رنده ایی

برای ایجاد خراش روی رج های افقی به سبب درگیری بهتر چسب با بلوک ها است.